Integritetspolicy

Den här integritetspolicy beskriver hur Word&Press Design behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen wordandpress.se samt våra produkter och tjänster.

Integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen wordandpress.se samt våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Word&Press Design är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster, godkänner du och samtycker till att Word&Press Design behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Word&Press Design. I sådant fall kommer Word&Press Design inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Word&Press Design behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Word&Press Design som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Word&Press Design kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Word&Press Design ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Word&Press Design samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på wordandpress.se och vid e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Word&Press Design samlar dessutom icke-personlig information vid besök på wordandpress.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, e-postadresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Word&Press Design bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Word&Press Design´s produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av wordandpress.se

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Word&Press Design sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.Word&Press Design kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Word&Press Design´s rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Delning av personuppgifter till tredje part

Word&Press Design kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Word&Press Design kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Word&Press Design´s räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Word&Press Design för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Word&Press Design överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen wordandpress.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Word&Press Design för slutligen över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Word&Press Design´s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Word&Press Design vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Word&Press Design säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Word&Press Design har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Cookies

Word&Press Design använder sig av så kallade cookies på wordandpress.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på wordandpress.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av norrlandswebbyra.se som avsett.

Word&Press Design som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Word&Press Design nte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Word&Press Design personuppgifter enligt de instruktioner Word&Press Design fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Word&Press Design kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Word&Press Design få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

Word&Press Design förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Word&Press Design ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till wordandpressdesign@gmail.com eller Jan-Erik Lindblom, Björkallen 23 , 855 97 Indal.

Uppdaterades: 2020-07-24